De IKC Raad van Villa Vrolik


Wat is een IKC Raad?

De IKC Raad is de gezamenlijke medezeggenschap (Onderwijs en Opvang) van ons Integraal Kindcentrum Villa Vrolik. Elke school heeft een medezeggenschapsraad en elke kinderopvangorganisatie heeft een centrale Ouder Commissie. Binnen ons IKC komen deze twee geledingen samen in één raad. De IKC Raad overlegt met elkaar en met de directie van ons kindcentrum (school en BSO) over belangrijke zaken zoals onderwijsbeleid, ouderbetrokkenheid, veiligheid en voedingsbeleid.
 

Onze rol en visie

De IKC Raad adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • directie te helpen met goed advies over het school- en BSO-beleid. de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht;
  • actief samen te werken met de Ouder Raad van Villa Vrolik zodat we alle ideeën en vragen van ouders en leerkrachten gezamenlijk kunnen bespreken;
  • bereikbaar te zijn voor ouders en leerkrachten onze achterban en die te informeren over belangrijke  ontwikkelingen die gaan over het onderwijs op Villa Vrolik beïnvloeden;
  • een bijdrage te leveren aan de MR en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van Stip.

 

Het belangrijkste hierbij is hoe we vanuit de IKC Raad kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

Bereikbaarheid en vergaderingen 

De IKC Raad (nu nog deel-MR) is uiteraard ook bereikbaar voor je. Wanneer er zaken spelen binnen ons IKC waar je graag meer van wilt weten of je wilt iets onder de aandacht brengen dan kunt je de IKC Raad inschakelen voor hulp en advies. De IKC Raad spreekt regelmatig met de directie en zal, indien mogelijk, jouw ingebrachte punten meenemen in de IKC Raad overleggen en zo nodig hier actie op ondernemen. De raad vergadert ongeveer iedere 6 weken in de teamkamer van Villa Vrolik van 18:45 tot ca 21:00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar dus je mag aanwezig zijn als toehoorder. 

De notulen kun je opvragen door een mail te sturen naar de IKC Raad, ze zijn bereiken via mailadres ikcraad@villavrolik.nl

Vergaderdata schooljaar 2023-2024:

dinsdag 12 september
woensdag 1 november
donderdag 14 december
maandag 12 februari
dinsdag 9 april
donderdag 30 mei
maandag 1 juli

Wie zitten er in de IKC Raad?

In de IKC Raad zitten acht vertegenwoordigers die de medezeggenschap verzorgen. Dit zijn vier vertegenwoordigers van de ouders en vier vertegenwoordigers van het personeel. Binnen deze groepen wordt onderscheid gemaakt tussen het onderwijs (Villa Vrolik) en de opvang (Bink).