Dalton

Zelfstandigheid

Als een kind na IKC Villa Vrolik zijn weg vervolgt, is zelfstandigheid als basis meegegeven. Voor de verdere schoolloopbaan bezit een kind de vaardigheid om te plannen, de houding om taakgericht te zijn en te vertrouwen op zijn of haar eigen kunnen: “Ik kan zelf problemen oplossen; ik kan kiezen wat ik verder ga doen en wat ik nog wil leren; ik heb geleerd die keuze te maken.” Het is een manier van positief eigenwijs zijn. Kinderen kunnen uitleggen waarom ze bepaalde keuzes maken. Vanuit reflectie komen kinderen tot een eerlijk beeld van zichzelf. Op het gebied van kennis verwerven houden wij de einddoelen en leerlijnen vast en geven we kinderen daarbinnen bewust de ruimte om zelf te kiezen en zelf te plannen hoe ze leren. Ze ontdekken zo hun eigen invloed op het leren. Tijdens de bso-tijd leren we kinderen zelfstandig problemen op te lossen. Ze maken bijvoorbeeld zelfstandig recepten en krijgen de ruimte om zonder begeleiding op het plein te spelen. Ook mogen de oudere kinderen zelf activiteiten voor de groep bedenken uitvoeren. Wij houden op het IKC rekening met verschillen tussen kinderen: hoe zelfstandig is een kind, welke leerstof kan een kind aan, hoeveel uitleg heeft een kind nodig? Welk werk een kind later ook gaat doen, het weet: alles wat binnen mijn mogelijkheden ligt, kan ik leren en wie weet wel meer!

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid kennen we op veel niveaus. Het schetst een eindpunt dat we graag bij kinderen, bij ieder mens zien: Je neemt je verantwoordelijkheid. We leveren een schoolverlater af die verantwoordelijkheid heeft leren nemen voor zijn eigen leren.Binnen ons IKC bouwen we dat stap voor stap op. Van een kind dat het IKC verlaat, verwachten we al veel op dat gebied. Verantwoordelijkheid nemen is zichtbaar bij de peuter die materialen op de goede manier opbergt. Tijdens de bso-tijd leren de kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor gezamenlijke momenten door de tafel te dekken of af te ruimen. Zo wordt “geven en nemen” een positieve houding. Wij geven kinderen daadwerkelijk verantwoordelijkheid die bij hun leeftijd past en kinderen leren zo om die verantwoordelijkheid te nemen. Op deze manier een kind de wereld verder in laten wandelen, zien we als onze verantwoordelijkheid.

Samenwerken

Voor ons is samenwerken onmisbaar bij het werken met kinderen, het werken met elkaar en in de relatie met ouders. Op veel fronten is dat zichtbaar in het IKC. Een kind dat terugkijkt op het werken en spelen met anderen weet dat je een ander altijd met respect benadert en dat je eigen manier van vragen stellen of reageren van groot belang is. Een kind dat omkijkt naar de jaren op IKC Villa Vrolik kan zeggen: “Ik kan op een goede manier hulp vragen en hulp geven; ik kan luisteren, zodat ik een ander goed begrijp en ik heb geleerd vragen te stellen om de ander nog beter te begrijpen. Kortom: Ik weet hoe ik goed kan samenwerken met anderen.” Wat we kinderen leren brengen we, in samenwerking met ouders en elkaar, zelf ook in praktijk. Dat betekent dat iedere ouder welkom is met vragen en wensen, en zich gehoord en gezien zal voelen. Wederzijds respect en een houding van luisteren, vragen en oplossen staan daarbij voorop. Ook binnen ons IKC team werken we samen. Onderwijs en opvang vullen elkaar aan en helpen elkaar waar dat nodig, zinvol of van meerwaarde is. Dat betekent dat we samen werken aan een mooi Dalton IKC.

Effectiviteit

Ons IKC werkt zo efficiënt mogelijk aan haar doelen. We zetten leertijd, middelen en instructie zo efficiënt mogelijk in. We werken zelfstandig als het kan, vragen om hulp en werken samenwerken als dat wenselijk is. De kracht van het daltonconcept is dat de inzet op de persoonsontwikkeling sterk bijdraagt aan het behalen van resultaten die passen bij de individuele kinderen. Het kan zijn dat een kind extra hulp nodig heeft voor een vak of er juist in uitblinkt. Het kan ook zijn dat een kind al heel jong kan plannen en al meer regie krijgt over zijn of haar weekindeling.

Reflectie

Om te kunnen reflecteren zijn heldere doelen essentieel. Dat kunnen doelen vanuit de leerstof zijn of ‘ik-doelen’. Om de regie te kunnen nemen over het eigen ontwikkel- of leerproces is reflecteren op die doelen noodzakelijk. Door te reflecteren krijgt het kind middelen in handen om zelf grip te houden op zijn eigen leer- of ontwikkelingsproces. Reflectie kan voorafgaand aan het leerproces plaatsvinden, gedurende het leerproces (monitoring) en na afloop van het leerproces. Van begin tot eind stuurt het kind zo zijn eigen leerproces en kan zo keuzes maken als: zal ik deze instructie volgen? Waar en met wie kan ik het beste aan deze taak werken? (Vooraf); Ben ik goed bezig? Heb ik nog meer oefening nodig? Is een andere aanpak wenselijk? (Tijdens); Heb ik de doelen bereikt? Wat kan ik de volgende keer beter anders doen? Past deze manier van werken bij mij? (Na afloop) Ook hierbij houden wij rekening met verschillen tussen kinderen, het ene kind zal dat eerder kunnen dan het andere. Ook op medewerkersniveau is reflectie een must: Het kritisch benaderen van onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen en inzichten is op een dalton IKC vanzelfsprekend. De medewerkers van IKC Villa Vrolik reflecteren op hun onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op organisatieniveau vindt reflectie over het onderwijs en de opvang voortdurend plaats.