Over ons IKC

Villa Vrolik is een IKC (Integraal Kindcentrum): wij zijn een organisatie voor leerlingen van 2-13 jaar. Een organisatie waarin onderwijs en opvang onder één dak vormgegeven wordt. In ons IKC werken we structureel samen om een hedendaags en sluitend aanbod te verzorgen op het gebied van onderwijs, opvang, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning. Onze organisatie biedt de volgende voorzieningen aan:

  • Onderwijs
  • Peuterspeelzaal
  • Voor - en naschoolse opvang (bso)

 

Binnen ons IKC beschikken alle voorzieningen over een gezamenlijke pedagogische missie. we gaan uit van eenzelfde levensbeschouwelijke identiteit en een gezamenlijk onderwijskundig beleid. Daarnaast beschikken we over een aantal doorgaande (leer)lijnen c.q. uitgangspunten, namelijk:

  • Een inhoudelijk doorgaande lijn van 2-13 jaar. Opvang en onderwijs stemmen inhoudelijke thema’s en pedagogisch-didactische werkwijzen af. School en bso stemmen inhouden, werkwijzen, cultuureducatie, sociaal – emotionele en motorische ontwikkeling op elkaar af. Hierbij streven we naar een ononderbroken ontwikkeling.
  • Afstemming van pedagogiek en didactiek. Het is voor ons vanzelfsprekend voor ons dat alle medewerkers betrokken zijn bij de professionaliseringsactiviteiten.
  • Ouderbetrokkenheid. Dit vinden wij heel belangrijk. Ook hierbij streven we naar een (doorgaande) lijn voor onderwijs en opvang. Op onze school hebben we een IKC-Raad om de diverse vraagstukken integraal te benaderen